Please send study materials to biovisionvideoblog@gmail.com

animated gif.

SAMAGRA

animated gifBIO-VISION'S EDUCATIONAL GAMES

ALL POSTS ALPHABETICAL ORDER - Click here

Visit Our: Facebook Page | Google+ Page | NETWORKED BLOG | TWITTER PAGE
ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങളുമായി ബയോ വിഷന്‍ വെബ്സൈറ്റ് . സന്ദര്‍ശിക്കുക

Sunday, June 04, 2017

WORLD ENVIRONMENT DAY 2017 - QUIZ, SHORT FILM, SONG, QUOTES | ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം 2017


QUIZ, SHORT FILM, SONG, QUOTES                            എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 5 ആണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വരുത്താനും കർമ്മ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുമാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് 1972 മുതൽ ഈ ദിനാചരണം ആരംഭിച്ചത്.

                                    ദിവസേന അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തിച്ചേരുന്ന കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ്, മീഥേൻ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ എന്നീ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവ ഓസോൺ പാളികളുടെ തകർച്ചയ്ക്കു കാരണമാകുകയും തന്മൂലം ആഗോളതാപനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മരങ്ങളും കാടുകളും സംരക്ഷിക്കുക, വനപ്രദേശങ്ങൾ വിസ്തൃതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതുവഴി ആഗോള പാർസ്ഥിതിക സന്തുലനവും കാലാവസ്ഥാ സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ‘കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി’ കൈവരിക്കുക വഴി ഓസോൺ വിള്ളലിനു കാരണമാവുകയും ആഗോളതാപനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ ഹൌസ് വാതകങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കാനുള്ള ശേഷി കൈവരിക്കുകയുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഈ വർഷത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം പ്രമാണിച്ചു ബയോ വിഷൻ തയ്യാറാക്കിയ ഓൺലൈൻ ക്വിസ് , ഷോർട്ട് ഫിലിം , കേരളാ ഹരിതശ്രീ പ്രൊജക്റ്റ് ഗാനം ,  ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം Quotes എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു
 25 ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് പ്രത്യേക സ്ലൈഡുകളായി  ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രൊജക്ടറിന്റ സഹായത്തോടെ  മത്സരം നടത്താന്‍ തക്ക രീതിയില്‍ പരമാവധി വലിപ്പമുള്ള അക്ഷരങ്ങളും ചോദ്യങ്ങള്‍ ഒന്നൊന്നായി വരുന്ന രീതിയിലുമാണ്   ക്വിസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്വിസിന്റെ വലത്  വശത്ത്  താഴെയുള്ള Flip/Next Card Button ഉപയോഗിച്ച് ക്വിസ് നടത്താവുന്നതാണ് . കൂടാതെ ചോദ്യങ്ങളുടെ print option നും ലഭ്യമാണ് (NB: Use google chrome Browser for full options)WORLD ENVIRONMENT DAY  - ONLINE QUIZ

CLICK HERE
SHORT FILM
SHORT FILM DOWNLOAD LINK
SONG

VIDEO SONG DOWNLOAD LINK

World Environment Day Quotes

Some of the famous quotes (written by the famous personalities) on world environment day 


 • “The environment is everything that isn’t me”. – Albert Einstein
 • “God has cared for these trees, saved them from drought, disease, avalanches, and a thousand tempests and floods. But he cannot save them from fools”. – John Muir
 • “Thank God men cannot fly, and lay waste the sky as well as the earth”. – Henry David Thoreau
 • “Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has”. – Margaret Mead
 • “We won’t have a society if we destroy the environment”. – Margaret Mead
 • “It is horrifying that we have to fight our own government to save the environment”. – Ansel Adams
 • “I think the environment should be put in the category of our national security. Defense of our resources is just as important as defense abroad. Otherwise what is there to defend”? – Robert Redford
 • “Take a course in good water and air; and in the eternal youth of Nature you may renew your own. Go quietly, alone; no harm will befall you”. – John Muir
 • “Birds are indicators of the environment. If they are in trouble, we know we’ll soon be in trouble”. – Roger Tory Peterson
 • “By polluting clear water with slime you will never find good drinking water”. – Aeschylus
 • “If we do not permit the earth to produce beauty and joy, it will in the end not produce food, either”. – Joseph Wood Krutch
 • “They claim this mother of ours, the Earth, for their own use, and fence their neighbors away from her, and deface her with their buildings and their refuse”. – Sitting Bull
 • “Conservation is a state of harmony between men and land”. – Aldo Leopold
 • “After all, sustainability means running the global environment – Earth Inc. – like a corporation: with depreciation, amortization and maintenance accounts. In other words, keeping the asset whole, rather than undermining your natural capital”. – Maurice Strong
 • “Harmony with land is like harmony with a friend; you cannot cherish his right hand and chop off his left”. – Aldo Leopold
 • “You will die but the carbon will not; its career does not end with you. It will return to the soil, and there a plant may take it up again in time, sending it once more on a cycle of plant and animal life”. -Jacob Bronowski
 • “People blame their environment. There is only one person to blame – and only one – themselves”. – Robert Collier
 • “I can find God in nature, in animals, in birds and the environment”. – Pat Buckley
 • “We must return to nature and nature’s god”. – Luther Burbank
 • “The only way forward, if we are going to improve the quality of the environment, is to get everybody involved”. – Richard Rogers
 • “Journey with me to a true commitment to our environment. Journey with me to the serenity of leaving to our children a planet in equilibrium”. – Paul Tsongas
 • “Environmental degradation, overpopulation, refugees, narcotics, terrorism, world crime movements, and organized crime are worldwide problems that don’t stop at a nation’s borders”. – Warren Christopher
 • “I think the government has to reposition environment on top of their national and international priorities”. – Brian Mulroney
 • “Environmental concern is now firmly embedded in public life: in education, medicine and law; in journalism, literature and art”. – Barry Commoner
 • “Earth Day 1970 was irrefutable evidence that the American people understood the environmental threat and wanted action to resolve it”. – Barry Commoner
 • “The government should set a goal for a clean environment but not mandate how that goal should be implemented”. – Dixie Lee Ray
 • “Why has it seemed that the only way to protect the environment is with heavy-handed government regulation”? – Gale Norton
 • “The most important environmental issue is one that is rarely mentioned, and that is the lack of a conservation ethic in our culture”. – Gaylord Nelson
 • “Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed”. – Mahatma Gandhi
 • “What we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another”. – Mahatma Gandhi

 

 

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...