പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ജീവ ശാസ്ത്രത്തിലെ "സുരക്ഷയും ചികിത്സയും"എന്ന ആറാം യൂണിറ്റിനെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ക്വിസ് ഗെയിം ബയോ വിഷനിൽ ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക !!! ...............


animated gif +1 തുല്യതാ registration ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഫൈനോടെ ഫെബ്രുവരി 5 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

SSLC IT THEORY AND PRACTICAL SAMPLE QUESTIONS 2015

PRACTICAL - Malayalam | English | Kannada | Tamil

THEORY - Malayalam | English | Kannada | Tamil

SSLC മോഡല്‍ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 10 മുതല്‍ 16 വരെ ടൈംടേബിള്‍

SSLC A LIST CORRECTION CLICK HERE

HIGHER SECONDARY - +1 MODEL QUESTIONS by SCERT / +1, +2 MODEL QUESTIONS by DHSE

SSLC IT EXAM 2015 - ALL RESOURCES IN ONE POST

animated gifINCOME TAX CALCULATOR - by Sri. KRISHNADAS.NP(ubutu) / WINDOWS based | by Sri.BABURAJ.P(ubutu) | EC TAX 2015 (Malayalam) by Babu Vadakkumchery | EASY TAX by Alrahman


| WIFS DATA ENTRY | TEXT BOOK INDENT |
SUGAMA HINDI EXAM - 2013 QUESTIONS | 2014 QUESTIONS
സ്കൂള്‍ ക്ലബ്ബുകള്‍
AKSHARAMUTTAM QUIZ:- SCHOOL LEVEL QUESTIONS 2013 LP,UP,HS
| SUB DISTRICT LEVEL QUESTIONS 2013 LP,UP,HS,HSS | SCHOOL LEVEL QUESTIONS 2014 LP, UP, HS | STATE LEVEL QUESTIONS 2013 | SUB DISTRICT QUESTIONS 2014 LP,UP,HS,HSS
ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്വിസ്സുകള്‍;- വായനാ ദിനം ക്വിസ് |ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് |ക്വിസ് ഗെയിം | സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് | അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് | ഐ റ്റി ക്വിസ് | ഗാന്ധി ക്വിസ് | ഗാന്ധി ക്വിസ് | ഐ റ്റി ക്വിസ് |
PLUS ONE TEXT BOOKS
HAND BOOKS for STANDARDS I,III ,V,VII
ALL POSTS - ALPHABETICAL ORDER | STANDARD 10 | STANDARD 9 | STANDARD 8


Visit Our: Facebook Page | Google+ Page | NETWORKED BLOG | TWITTER PAGE
ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങളുമായി ബയോ വിഷന്‍ വെബ്സൈറ്റ് . സന്ദര്‍ശിക്കുക

Tuesday, June 18, 2013

GPF CREDIT CARD 2013 - DOWNLOAD

GPF CREDIT CARD - 2013                      ഈ വർഷത്തെ PF CREDIT CARD പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു .മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്  പേജ്  ആക്ടിവേറ്റ്   ചെയ്ത്  ക്രെഡിറ്റ്‌  കാർഡ്  ഡൌണ്‍ലോഡ്  ചെയ്യാവുന്നതാണ് . PIN NUMBER അറിഞ്ഞു കൂടാത്തവർക്ക്‌  അത്  കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു .  ബോക്സിൽ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ്  കോഡ്  പിഎഫ്  നമ്പർ  എന്നിവ നല്കി  OK   ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ  PIN NUMBER  ലഭിക്കുന്നതാണ് .  


Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...