ഒന്നാം പാദ വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ ശേഖരവും ഉത്തര സൂചികകളും ഇപ്പോൾ ബ്ലോഗിൽ ലഭ്യമാണ് . ഇതിൽ 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളുടെ 2014 , 2015 വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് . 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളുടെ UNIT TEST ന്റെ ചോദ്യ ശേഖരം, ഉത്തര സൂചിക എന്നിവയും പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകളുടെ ചോദ്യശേഖരവും ഉത്തരസൂചികയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .ഈ ചോദ്യ ശേഖരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ ! കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ക്കായി തുടർന്നും സന്ദർശിക്കുക!

animated gifFIRST TERM EXAM TIME TABLE - HS(Revised) | LP/UP | MUSLIM SCHOOL

DIGITAL TEXT BOOKS (All classes)

SCHEME OF WORK 2016 - 17 - LP | UP | STD VIII | STD IX | STD X

EDUCATIONAL CALENDAR

animated gifBIO-VISION'S EDUCATIONAL GAMES

ALL POSTS - ALPHABETICAL ORDER | STANDARD 10 | STANDARD 9 | STANDARD 8
animated gifANTICIPATORY INCOME TAX CALCULATOR 2016 - 17 - | by NP KRISHNADAS | by BABU VADAMKKUMCHERY | by ALRAHMAN | by SUDHEER KUMAR TK | SAFEEQ


Visit Our: Facebook Page | Google+ Page | NETWORKED BLOG | TWITTER PAGE
ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങളുമായി ബയോ വിഷന്‍ വെബ്സൈറ്റ് . സന്ദര്‍ശിക്കുക

Monday, February 11, 2013

SOCIAL SCIENCE STUDY MATERIALS 2013SOCIAL SCIENCE RIVISION MATERIAL 2013

     
         സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്  പഠന വിഭങ്ങളു ടെ  നല്ലൊരു ശേഖരമാണ്  ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റില്‍. പാലക്കാട്  DIET  തയ്യാറാക്കിയ ഈ വിഭങ്ങള്‍
  സമഗ്രവും സമ്പൂര്‍ണ്ണവുമാണ്  . ഇവയില്‍ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സിന്റെ
  റിവിഷന്‍ പാക്കേജ് , ESTEEM എന്ന പേരില്‍ തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റഡി  
 മെറ്റീയല്‍ , വര്‍ക്ക്‌ ഷീറ്റ് ,മോഡല്‍ ചോദ്യ പേപ്പര്‍ എന്നിവയാണ്
ഇതിലുള്ളത്  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തില്‍ ഉന്നത വിജയം ഉറപ്പാക്കാന്‍
 സഹായകമായ വിധത്തിലാണ് ഈ പഠനസഹായിക്ക്  രൂപം 
കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്‌  .അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപകര്‍ റിവിഷന്‍ 
വേളകളില്‍ ഇത്  ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന
     വിശ്വാസത്തോടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.
 
DOWNLOAD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...