ഒന്നാം പാദ വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ ശേഖരവും ഉത്തര സൂചികകളും ഇപ്പോൾ ബ്ലോഗിൽ ലഭ്യമാണ് . ഇതിൽ 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളുടെ 2014 , 2015 വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് . 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളുടെ UNIT TEST ന്റെ ചോദ്യ ശേഖരം, ഉത്തര സൂചിക എന്നിവയും പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകളുടെ ചോദ്യശേഖരവും ഉത്തരസൂചികയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .ഈ ചോദ്യ ശേഖരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ ! കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ക്കായി തുടർന്നും സന്ദർശിക്കുക!

animated gifFIRST TERM EXAM TIME TABLE - HS(Revised) | LP/UP | MUSLIM SCHOOL

DIGITAL TEXT BOOKS (All classes)

SCHEME OF WORK 2016 - 17 - LP | UP | STD VIII | STD IX | STD X

EDUCATIONAL CALENDAR

animated gifBIO-VISION'S EDUCATIONAL GAMES

ALL POSTS - ALPHABETICAL ORDER | STANDARD 10 | STANDARD 9 | STANDARD 8
animated gifANTICIPATORY INCOME TAX CALCULATOR 2016 - 17 - | by NP KRISHNADAS | by BABU VADAMKKUMCHERY | by ALRAHMAN | by SUDHEER KUMAR TK | SAFEEQ


Visit Our: Facebook Page | Google+ Page | NETWORKED BLOG | TWITTER PAGE
ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങളുമായി ബയോ വിഷന്‍ വെബ്സൈറ്റ് . സന്ദര്‍ശിക്കുക

Thursday, August 25, 2016

FIRST TERM EXAM 2016 - MODEL QUESTIONS AND KEYS - MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM - STANDARD 10


MODEL QUESTIONS AND KEYS                                           പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ഒന്നാം പാദവാർഷിക പരീക്ഷയ്ക്ക്  തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി  എഴുതി പരിശീലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി  മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകളുടെ ചോദ്യശേഖരവും ഉത്തരസൂചികയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് . പരീക്ഷയ്ക്ക്  ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഈ പാക്കേജ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമല്ലോ! നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത യൂണിറ്റ്  ടെസ്റ്റ് ചോദ്യ ശേഖരത്തിന്റെ ലിങ്ക്  Related posts നൽകിയിട്ടുണ്ട് .ഏവർക്കും നല്ല ഒരു പരീക്ഷ ആശംസിക്കുന്നു !


DOWNLOADS
Related posts


FIRST TERM MODEL QUESTIONS - ENGLISH - STANDARD 10


ENGLISH - MODEL QUESTIONS                          ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി പത്താം ക്ലാസിലെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ  രണ്ട്  സെറ്റ് മാതൃകാ ചോദ്യ പേപ്പറുകൽ  തയ്യാറാക്കി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്  കാസർകോട് , തച്ചങ്ങാട്  GHSS ലെ ശ്രീ അബ്ദുൽ ജമാൽ സാർ.  ശ്രീ അബ്ദുൽ ജമാൽ സാറിനുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.


MODEL QUESTIONS
Related posts( FIRST TERM EXAM MODEL QUESTIONS / UNIT TEST QUESTIONS STANDARD  8, 9, 10  (MM/EM ) ALL SUBJECTS )
FIRST TERM EXAM QUESTIONS - STANDARD 1 - | 2015
FIRST TERM EXAM QUESTIONS -  STANDARD 2  - | 2015 
FIRST TERM EXAM QUESTIONS - STANDARD 3  - | 2015
FIRST TERM EXAM QUESTIONS + KEY - STANDARD 4 - | 2015
FIRST TERM EXAM QUESTIONS + KEY - STANDARD 5 - | 2015
FIRST TERM EXAM QUESTIONS + KEY - STANDARD 6 - | 2015
FIRST TERM EXAM QUESTIONS + KEY -  STANDARD 7 - 2014 | 2015
FIRST TERM EXAM QUESTIONS + KEY - STANDARD 8 - 2015

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...